Komitet Redakcyjny

Redaktorzy

 

 

prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Urszula Bonter, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

 

Rada Redakcyjna

 

 

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Przewodnicząca, Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Mirosława Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Marek Hałub (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. dr hab. Lucjan Puchalski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. zw. dr hab. Irena Światłowska-Prędota (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

mgr Julianna Redlich (Sekretarz, Uniwersytet Wrocławski, Polska) germanica.wrat@uwr.edu.pl

 

 

 

strona czasopisma: http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/germanica-wratislaviensia

 

 

Opis funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego „Germanica Wratislaviensia”

Komitet Redakcyjny jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

 

Komitet Redakcyjny „Germanica Wratislaviensia” tworzą:

Redaktor Naczelny,

członkowie redakcji.

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego tomu „Germanica Wratislaviensia”. Posiedzenia zwołuje Redaktor Naczelny. Zadaniem Komitetu Redakcyjnego jest przyjęcie tomów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów.

Komitet Redakcyjny wskazuje każdorazowo lektora językowego na potrzeby redakcji językowej kolejnych tomów „Germanica Wratislaviensia”.

Rada Redakcyjna (Redaktionsbeirat)

Przy Komitecie Redakcyjnym funkcjonuje Rada Redakcyjna (Redaktionsbeirat). Zadaniem Rady Redakcyjnej jest funkcja doradcza i pozyskiwanie dla redaktorów recenzentów merytorycznych adekwatnych do tematu.

Rada Naukowa (wissenschaftlicher Beirat)

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze. Radę Naukową tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie na wniosek członków Rady Redakcyjnej tekstów oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Redaktor Naczelny lub członek Komitetu Redakcyjnego może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów. W sytuacjach koniecznych Komitet Redakcyjny może konsultować kwestie związane z publikowaniem tekstów i wyborem recenzentów z Radą Naukową.

 

 

 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout