Recenzenci

Prof. dr hab. Peter Ernst (Uniwersytet Wiedeński)

Prof. dr hab. Hans Giessen (Uniwersytet Saarbrücken, Niemcy)

Prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Marek Jaroszewski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński (Uniwersytet Łódzki)

Prof. UPS dr hab. Gottfried Marschall (Uniwersytet Paris-Sorbonne, Paris 4, Francja)

Prof. dr hab. Karin Pittner (Uniwersytet Bochum, Niemcy)

Prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy)

Prof. dr hab. Christoph Schatte (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. UAM dr hab. Czesława Schatte (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Hannelore Scholz (Uniwersytet Humboldta, Berlin, Niemcy)

Prof. dr hab. Georg Schuppener (Uniwersytet Lipski, Niemcy)

Prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Wolfgang Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy)

Prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Matthias Weber (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Niemcy)

 

 

 

Procedura recenzowania: procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w publikacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011 (www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf).

Zespół Redakcyjny czasopisma "Germanica Wratislaviensia" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

Zakwalifikowane przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przekazywane za pośrednictwem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

• bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

• relacji podległości zawodowej,

• bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review proces). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet Redakcyjny.

 

Do pobrania: formularze recenzji w językach niemieckim i polskim.

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy